Billet Aluminum Bosch 044 1L High-Flow External Fuel Pump Surge Tank E85 For IE
Billet Aluminum Bosch 044 1L High-Flow External Fuel Pump Surge Tank E85 For IE
Billet Aluminum Bosch 044 1L High-Flow External Fuel Pump Surge Tank E85 For IE
Billet Aluminum Bosch 044 1L High-Flow External Fuel Pump Surge Tank E85 For IE
Billet Aluminum Bosch 044 1L High-Flow External Fuel Pump Surge Tank E85 For IE

Billet Aluminum Bosch 044 1L High-Flow External Fuel Pump Surge Tank E85 For IE

$64.95

 Dual Billet Aluminum 1L High Flow External Intank Fuel Pump Surge Tank

Fitment:

  • Fits ALL Bosch 044 & AEM 380 Fuel Pumps

Dimensions:
8x3x3 Dual Pump Surge Tank, approx. 1l

Billet Aluminum Bosch 044 1L High-Flow External Fuel Pump Surge Tank E85 For IE

Billet Aluminum Bosch 044 1L High-Flow External Fuel Pump Surge Tank E85 For IE

$64.95